حضوردبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرکت آریا کیان سپهر

روز شنبه 1399/11/18 بازدید دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیئت همراه از خطوط تولید شرکت آریا کیان سپهر صورت پذیرفت، این بازدید به منظور سنجش توانمندی کارخانه در تبریز به عمل آمد.