AKS Logo

استفاده از ربات در AKS

استفاده از ربات در صنعت خودرو سازی استفاده از ربات‌ در صنعت خودروسازی مزایای بسیاری را برای کارخانه‌ها ایجاد می‌کند.به همین خاطر آریا کیان سپهر نیز همانند سازندگان مطرح خودرو و قطعات خودرو به سراغ اتوماسیون در این صنعت رفته‌است. استفاده از ربات‌ در صنعت خودروسازی روز به روز در حال پررنگ‌تر شدن است و سؤال […]