خرابی بازوی کنترلی!

بازوی کنترلی هم خراب می‌شود، اما شما متوجه خرابی آن نمی شوید؛ به همین دلیل است که کمتر راننده ای از خرابی این قطعه شکایت دارد.