AKS Logo

فهرست مطالب

گارانتی آریا کیان سپهر، ۲ سال

آریا کیان سپهر واژه گارانتی را برای خود یک تعهد میداند. این شرکت به فرآیندهای کنترل کیفی وسواس گونه توجه می کند. با این وجود آریا کیان سپهر مسئولیت هرگونه خرابی در قطعات رامی‌پذیرد و‌‌‌خود را در قبال آن متعهد می‌داند. ما دراسرع وقت قطعه را تعویض کرده و در اختیار شما قرار‌می‌دهیم.
در واقع ۲ سال گارانتی به شما این اطمینان خاطر را می‌دهد که بیشتر‌برانید.

چرائی ارائه گارانتی آریا کیان سپهر

آریا کیان سپهر با گسترش رقابت میان سازمان‌ها و به منظور احترام گذاشتن به مشتریان خدمات متفاوتی ارائه می‌دهد. به این ترتیب موجب رضایت بیشتر مشتریان می‌شود. آریا کیان سپهر‌‌ جهت افزایش میزان رضایتمندی مشتریان، خدمات متفاوتی در گارانتی ارائه می‌دهد. درواقع گارانتی طولانی‌مدت یک قطعه خودرو نشان از دوام و کیفیت آن محصول است. هرچقدر گارانتی یک قطعه طولانی باشد بیانگر این است که با یک قطعه کم استهلاک روبرو هستیم.

درواقع ضمانت قطعه مجموعه خدماتی است که آریا کیان سپهر طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به خریدار محصول خود می‌دهد و این خدمات تضمین‌کننده کیفیت و مشتری مداری این شرکت در قبال قطعات تولیدی است.